mysql-5.5: Производные пакеты

Производные пакеты

  • libmysqlclient18
  • libmysqlclient18-dev

Last Updated on 13.04.2022 07:26:47 by Sergey Dryabzhinsky